JAK ZÍSKAT LICENCI

Chcete své produkty označovat ochrannou známkou Práce postižených a využívat výhody unikátního projektu? Stačí splnit několik kroků a připojíte se k desítkám prověřených sociálních firem.

1. Žádost o licenci

Zaslání žádosti a sebehodnotící zprávy na adresu Ergotep CSR Institut o. p. s., zaplacení vystavené faktury za registrační poplatek a uzavření smlouvy o hodnocení.

2. Hodnocení u žadatele

Ověření žadatele dle směrnice, posouzení nároku k označení výrobků nebo služeb ochrannou známkou a vypracování zprávy.

3. Rozhodnutí o propůjčení

Rozhodnutí výboru o propůjčení práva k užívání známky. Zaplacení poplatku za správu a uzavření smlouvy.

4. Užívání známky

Dodržování smlouvy a grafického manuálu. Pravidelné kontroly dle směrnice a po 4 letech žádost o prodloužení licence.

Podrobný proces získání licence

Jak to celé probíhá aneb postup jak získat možnost užívat ochrannou značku Práce postižených.

 • Ověřování kvality systému řízení probíhá na základě přijaté žádosti (žádost ke stažení zde).
 • Ergotep CSR Institut o. p. s. uzavře smlouvu o hodnocení s uchazečem (příslušným zaměstnavatelem).
 • Ověření probíhá v souladu s Manuálem pro hodnotitele, Směrnicí pro hodnocení a dalšími interními dokumenty Ergotep CSR Institut o. p. s. Podrobnosti o dotazníku a hodnocení nadvornik.p@ergotep.cz.
 • Zaměstnavatel je povinen umožnit hodnotitelům prověření údajů uvedených v Sebehodnotící zprávě a požadovaných Směrnicí.
 • Po ukončení ověřování vrátí hodnotitelé zaměstnavateli veškerou zapůjčenou dokumentaci a projednají s ním předběžné závěry z hodnocení. Pokud je hodnocení negativní, hodnotitelé navrhnou podmínky a možnosti pro odstranění překážek k získání možnosti užívat ochrannou značku.
 • Ergotep CSR Institut o. p. s. po vypracování Zprávy z hodnocení rozesílá tuto zprávu Řídícímu výboru a zaměstnavateli.
 • V určených časových intervalech provádí Ergotep CSR Institut o. p. s. kontrolu u zaměstnavatele podle Směrnice. Provádění kontroly je uvedeno ve smlouvě mezi Ergotep CSR Institut o. p. s. a zaměstnavatelem.
 • Kontrola musí prokázat, že v průběhu platnosti Značky nedošlo ke zhoršení kvality a že nevznikl důvod k odnětí práva užívat Značku. Při kontrole je vyžádáno předložení příslušné dokumentace v souladu se Směrnicí. Výstupem z kontroly je Zpráva z hodnocení (kontroly), kterou Ergotep CSR Institut o. p. s. předá zaměstnavateli a Řídícímu výboru.
 • Uzavření smlouvy o užívání ochranné známky Práce postižených, předání grafického manuálu, předání Certifikátu „Práce postižených

Licenci mohou získat zaměstnavatelé zdravotně postižených a OSVČ, které zaměstnávají minimálně 50% OZP. Hodnocení (audit) ověřuje kvalitu a konkurenceschopnost posuzovaných výrobků a služeb.

Přísná kritéria klade na dodržování legislativy a uzpůsobování pracovních podmínek jednotlivým zaměstnancům se zdravotním postižením.

K propůjčení práva užívat ochrannou známku je třeba:

 • Kladný výsledek hodnocení – ověřování kvality systému řízení dle Zprávy z hodnocení.
 • Řídící výbor rozhodl o propůjčení užívacího práva.
 • Žadatel zaplatil poplatek za správu ochranné známky.

Propůjčení práva užívat ochrannou známku se uděluje na dobu 4 let. Před koncem období může držitel požádat o prodloužení licence na další období.

Poplatky, které jsou spojeny s registrací, auditem a správou ochranné známky, jsou vždy jasným a prokazatelným nákladem na audit v jednotlivých firmách a příslušné vystavení licence a její nutnou správu.

 • Program je financován zdarů věnovaných NFOZP, z poplatků, které jepovinen uhradit zaměstnavatel, který má právo užívat Značku, a dálezpřípadných grantů.
 • Zaměstnavatel hradí následující poplatky:
 • Registrační poplatek ve výši 5.000,- Kč. Jedná se o jednorázový poplatek,určený ke krytí administrativních nákladů ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s..Registrační poplatek je nevratný.
 • Poplatek za ověření (hodnocení) ve výši 9.000,- Kč. Jedná se ojednorázovýpoplatek za ověření shody kvality systému řízení s požadavky Směrniceprováděné u zaměstnavatele. Poplatek hradí zaměstnavatel nazákladěsmlouvy sERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s..
 • Poplatek za správu Značky ve výši 3 000 Kč,- Kč ročně. Tento roční poplatekslouží k administraci Programu a k úhradě marketingových a dalších nákladůspojených s realizací programu.
 • Poplatek za mimořádnou kontrolu ve výši 6000,- Kč. Jedná se o jednorázovýpoplatek za ověření shody kvality systému řízení spožadavky Směrniceprováděné u zaměstnavatele během platnosti Značky. O mimořádné kontrolerozhoduje řídící výbor. Poplatek hradí NFOZP.
 • Cestovní náklady certifikátora spojené scertifikací hradí žadatel o certifikacispolu súhradou poplatku za certifikaci.

NFOZP si uvědomuje nelehkou finanční situaci firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

Jsme schopni jednat s každým zájemcem o možnosti získat část poplatků jako grant nebo dar. Vždy jde o posouzení jednotlivé firmy. Na dar z NFOZP nevzniká nikomu automatický nárok – vždy je zapotřebí individuálního jednání. Pokud máte zájem o příspěvek napište svoji žádost na zdena.stepankova@nfozp.cz

Podrobné informace jsou uvedeny ve statutu ochranné známky.

Statut řeší otázky propůjčování, odnímání a prodlužování práva užívat ochrannou známku PRÁCE POSTIŽENÝCH. Je základním dokumentem, který definuje vztahy mezi účastníky Programu a je pro ně závazný.

Cílem Programu hodnocení organizací a kvalitních výrobků a služeb a propůjčování ochranné známky „Práce postižených“ je zjistit, zda:

 • daný výrobek nebo služba splňuje požadavky na kvalitu,
 • pracovní podmínky a práce osob se zdravotním postižením u příslušného zaměstnavatele jsou v rámci platné legislativy, bez známek diskriminace, nekalého jednání a zneužívání nejenom osob se zdravotním postižením, ale i příslušných zákonů.

Cílem je dále podpora organizací, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, podpora marketingu a prodeje výrobků a práce/služeb, které prokazatelně vykonaly osoby se zdravotním postižením.

STATUT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ

Směrnice je podkladem pro ověření (hodnocení) systému managementu kvality organizací, které zaměstnávání zdravotně postižené osoby. Cílem směrnice je posoudit, zda poskytnuté služby a vyrobené výrobky lze označovat ochrannou známkou „Práce postižených“.

Grafický manuál ochranné známky, osvědčení o zápisu nebo přihláška ochranné známky na jednom místě.

Pokud chcete zažádat o licenci k užívání ochranné známky, budete potřebovat Žádost o licenci.

VŠECHNY DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Osvědčení o zápisu ochranné známky 304327, 304328, 376433, 376434 (PDF)

Přihláška ochranné známky (PDF)

Manual značka PP a soubory (ZIP)

Statut (PDF)

Směrnice (PDF)

Vstupní žádost do projektu Práce Postižených (PDF)

Sebehodnotící zpráva (PDF)

Jak vám ochranná známka pomůže

Ochranná známka „Práce postižených“ pomáhá zviditelnit výrobky a služby osob se zdravotním postižením, aby spotřebitelé měli jasné vodítko při výběru kvalitních produktů. K získání známky musí firma splnit přísné podmínky a prokázat zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle platné legislativy. Takto prověřeným společnostem pomáháme s propagací jejich výrobků a služeb. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.